Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi | Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi

Gönderilecek yazılarda araştırma ve yayın etiğine uygunluk en başta aranan özelliklerdir. Makaleler Microsoft Word programında hazırlanacak ve derginin internet sayfası üzerinden çevrimiçi olarak gönderilecektir. Ayrıca derginin internet sayfasında Copyright adı altında yer alan, gönderilen yazının tam metin olarak başka bir dergide yayınlanmadığını, yazarların iligili yazının Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisinde yayınlanmasını ve tüm içeriğini onayladıklarını bildiren ve bütün yazarların imzaladığı form doldurularak posta ya da faksla dergi adresine gönderilmelidir. Yazışmacı yazarın posta adresi, tel, GSM, faks numaraları ve e-posta adresi belirtilmelidir. Makale önceden yapılmış bir sunu ile ilgili ise sununun yapıldığı toplantı isim-tarih-yer ve sunu numarası ile bildirilmelidir. Bir destek alınmışsa belirtilmelidir.

Dergi formatına uygun olarak gönderilen yazılar yazarlar ve adresler gizlenerek en az iki bilimsel hakeme gönderilir. Gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmamasına, düzeltildikten sonra yayınlanmasına, yayınlanma  önceliğine hakem  raporlarını dikkate alarak editörler kurulu karar verir.. Makale ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir. Derleme makaleler lüzum görülürse hakeme gönderilir.

1. Yazım ve dil düzeni:
Makaleler  Türkçe veya İngilizce olarak yayınlanır.  Dilimize yerleşmiş terimler yazım kurallarımıza göre kullanılmalı, Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı “Yeni Yazım Kılavuzu” ve “Türkçe Sözlük” esas alınmalıdır.

Metin içinde kullanılan Lâtince mikroorganizma adları italik yazılmalıdır. İlk  kullanıldığında tam olarak yazılan mikroorganizma adı, daha sonraki kullanışlarında cins adının ilk harfi kullanılarak kısaltmalıdır:
“Escherichia coli................E.coli gibi”

Stafilokok, streptokok gibi Türkçe’ye yerleşmiş cins adları ve antibiyotik adları Türkçe olarak yazılmalıdır.

Sayılarda bölükler virgül ile, ondalıklar nokta ile ayrılmalıdır: “365,282          12.6 gibi”

Yanında birim gösterilmeyen ondan küçük sayılar ve cümle başındaki sayılar yazı ile yazılmalı, rakam ile yazılan sayılara takılar kesme işareti ile eklenmelidir. “Beş hasta,        suşların  38’i      gibi”

2. Yazı formu:
Gönderilen yazılar Arial 10 punto formatında çift satır aralığı bırakılarak hazırlanmalıdır. Yazılar ÖZET, SUMMARY, GİRİŞ, GEREÇ VE YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, KAYNAKLAR bölümlerini içermelidir. İngilizce makalelerde Türkçe özet bulunmalıdır. TEŞEKKÜR yazmak isteniyorsa kaynaklardan önceye konulmalıdır.

Derleme makaleler yazarın uygun göreceği şekilde bölümlere ayrılır.

Başlıkta  yazar adlarında, ön adlar da açık olarak yazılmalıdır. Yazarların çalıştığı kuruluş adresi en kısa şekli ile yazar adlarının altında gösterilmeli, yazarlar farklı kuruluşlarda çalışıyorlarsa adlar ve kuruluşlar üst karakter numaraları ile ismin sonunda belirtilmelidir.

Türkçe ve İngilizce özetlerden sonra 3 den az 6 dan fazla olmamak kaydıyla ANAHTAR SÖZCÜKLER yer almalıdır.

Makale, tablo ve şekiller dışında 10 sayfayı, kaynak sayısı (derlemeler dışında) 30’u geçmemelidir. Daha uzun makaleler editörler kurulunca gerekli görülürse kabul edilir, kurulca kısaltılabilir veya yazardan kısaltması istenebilir.

3. Tablo ve şekil düzeni:
Tablolar alt ve üst çizgiler ve gereğine göre ara çizgileri içermeli (gereksiz yatay ve dikey çizgilerden kaçınılmalı), arap rakamları ile sıralanmalı, tablo adı tablo üst çizgisinin üstüne, sol kenardan başlanarak italik yazılmalıdır. “Tablo 1. Suşların............. gibi”

Tablolarda (ve metinde) ortalamalar ve yüzde oranları anlamlı değilse tam sayıdan sonra yürütülmemeli (veya anlamlı olduğu kadar yürütülmeli), en yakın sayıya yuvarlanarak gösterilmelidir. Yüzde oranları anlamayı kolaylaştıracağı zaman verilmelidir.

Makaleye eklenecek şekil, grafik, kimyasal formül, fotoğraf, mikrofotoğraflar “Şekil” olarak adlandırılıp sıralanmalı, şekil adı şeklin üstüne, sol kenardan başlanarak italik yazılmalıdır. “Şekil 1. Proteinlerin............. gibi”

4. Kaynakların düzenlenmesi:
Yararlanılan bütün eserler kaynak olarak verilmelidir. Kaynakların tamamının metin içinde kullanılmış olması ve metin içinde kullanılanların da tamamının kaynaklar listesinde yer alması gereklidir. Kaynaklar listesi metin içinde kullanılma sırasına göre sıralanmalı ve metin içinde cümle sonuna üst karakter olarak numarası yazılmalıdır. “.........gösterilmiştir1,5,6.        gibi”

Metinde kaynak verilirken yazar adı kullanılıyorsa kaynak numarası yazar adının yanına yazılmalıdır. “Smith ve Jones4’a göre.........., ikiden fazla yazar varsa Smith ve ark.4’na göre........ gibi. “

Kaynak listesi hazırlanırken altı veya daha az sayıdaki yazarların tümünün adları kullanılmalı, yedi ve daha fazla yazarlı kaynaklarda ilk üç yazar adından sonra “et al:” veya “ve ark.:” kısaltması kullanılmalıdır.
Sıralamada bütün yazar adları aynı olan kaynaklar için yıl, aynı yılda ve dergide ise cilt ve sayfa numarası dikkate alınmalı, aynı yılda farklı dergide olan kaynaklardan metin içinde önce geçene önde yer verilmelidir.

Kaynak verilirken aşağıdaki örnekler esas alınıp sadece dergi adı italik olarak yazılmalı, diğer noktalamalar, sözcük ve harf aralıkları, büyük harfler, dergi, cilt, sayı, sayfa numaraları buna göre yazılmalıdır. Dergi adları Index Medicus’daki gibi kısaltılmalıdır:

“15. Yavuz O, Cam M, Bukan N, Guven A, Silan F. Protective effect of melatonin on beta-cell damage in streptozotocin-induced diabetes in rats. Acta Histochem. 2003;105(3):261-6.”

Kaynak olarak kitap ve kitap bölümü kullanıldığında yazım şekli ve noktalama işaretleri bakımından aşağıdaki örnekler esas alınmalıdır:

Kitap:
“4. Baron EJ, Peterson LR, Fingeold SM: Bailey and Scott’s Diagnostic Microbiology, 9. baskı, s.168-204, Mosby Co., London (1994).”
Kitap bölümü:

4. Swenson JM, Hindler JA, Peterson LR: Special tests for detecting antibacterial resistance, “Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH (eds): Manual of Clinical Microbiology, 6. baskı” kitabında s.1356-72, ASM Pres, Washington (1995).

Yerli kitaplarda basımevinin değil, yayınlayan kuruluşun adı ve varsa yayın numarası kullanılmalıdır.

“İst Tıp Fak Yayın No.20, İstanbul (2001)” gibi.”